Shimokawa
Shinroku

atmen

stop-motion video / 4:12 Min.

(c)2016 Shinroku Shimokawa All Rights Reserved
Biography
Work