Provisorische Skulptur III

stone, clay / 160x 250x 18 cm / 2016

(c)2016 Shinroku Shimokawa All Rights Reserved
Biography
Work
Shimokawa
Shinroku