Provisorische Skulptur II

stone, wood / 100x 95x 130 cm / 2015

(c)2016 Shinroku Shimokawa All Rights Reserved
Biography
Work
Shimokawa
Shinroku