Provisorische Skulptur I

stone, strut, wood / 130x 100x 190 cm / 2015

(c)2016 Shinroku Shimokawa All Rights Reserved
Shimokawa
Shinroku
Biography
Work