Provisorische Skulptur IV

stone, screw clamp / 2018

(c)2019 Shinroku Shimokawa All Rights Reserved
Biography
Work
Shimokawa
Shinroku