Bis sich die Balken biegen

video (7:05min.) , wood / 2016

(c)2017 Shinroku Shimokawa All Rights Reserved
Shimokawa
Shinroku
Biography
Work